Ydelser

Supervision

Supervision er en professionelt guidet samtale, der er målrettet og delvist struktureret. Interventionen i supervision er det fælles refleksionsarbejde og supervision har til formål at udvikle kvalitet, faglighed og trivsel i arbejdsfællesskaber.

Supervision henvender
sig til

 • Private tilbud/institutioner
 • Bo- og dagtilbud i den offentlige sektor
 • Ledere
 • Individuelle medarbejdere
 • Fagprofessionelle teams

Om supervision

I supervisionen samarbejder vi om at reflektere og kigge "bagom" adfærd.

Vi interesserer os for forudsætninger, sammenhænge og motiver - mere end for konkret handlinger og reaktionsmåder.

Supervisionen handler derved mere om at forstå en problemstilling, end om at løse den - men oftest opstår der inspiration til konkrete løsningsmuligheder undervejs.

Supervisionen understøtter en bevidstgørelse hos den enkelte fagprofessionelle og hos gruppen, der muliggør, at aktørerne tager ansvar og reflekterer over, hvordan de selv agerer omkring problemet; hvordan problemet kan ses i en sammenhæng, hvordan udfordringer fastlåses eller eskaleres, og hvordan der kan arbejdes udviklende og løsningsfokuseret med et problem, ved at tænke om det på en alternativ og faglig funderet måde.

Supervisionen har et dobbelt fokus

Her-og-nu udfordringer

På den ene side tilvejebringer supervisionen hjælp, støtte og inspiration til konkrete her-og-nu udfordringer, så medarbejderne oplever sig ventileret og bedre rustet til at håndtere de aktuelle problemstillinger, som de møder i den socialfaglige praksis.

På den anden side er supervisionen medvirkende til at udvikle mere almene arbejdsmæssige færdigheder og erkendelser, som har et bredere og også langsigtet læringsperspektiv.

Supervision giver øget indsigt

Supervision handler ikke specifikt om at finde løsninger på et problem, men om at skabe indsigt i, hvordan problemet kan forstås, perspektiveres og håndteres.

Kollegial supervision / Guppesupervision med fokusperson

Ved Kollegial supervision er der faste roller og opgaver for fokuspersonen og kolleger, der fungerer som reflekterende team.

Supervisionen centreres om et fagligt emne eller problemstilling, der typisk er valgt af gruppen eller af fokuspersonen. Fokuspersonen støttes i at undersøge og reflektere over sin forståelse og oplevelse af problemstillingen. Undervejs i supervisionen agerer kolleger det reflekterende team, som inviteres ind med deres inspiration i form af forskellige opfattelser, hypoteser, dilemmaer og evt. handlemuligheder i relation til problemstillingen.

Ved gruppesupervision styrkes den kollektive dynamik blandt de fagprofessionelle, fordi supervisionen tilvejebringer mulighed for:

 • at lære af og med hinanden
 • at udtænke superviserede løsninger til problemstillinger
 • at præcisere og styrke den fælles faglige retning

Supervision kan derudover øge gruppens oplevelse af samhørighed og styrker følge- og fællesskabet omkring det faglige arbejde.

Fordelen ved denne supervisionsform er muligheden for at arbejde målrettet, fokuseret og fordybende omkring en afgrænset problemstilling.

Individuel faglig sagssupervision

Individuel faglig sagssupervision er relevant, hvis du ønsker:

 • en skærpet opmærksomhed ift. din socialfaglige praksis
 • inspiration og nye perspektiver på faglige udfordringer
 • inspiration til nye handlestrategier i fastlåste problemstillinger
 • vejledning ift. akademiske opgaver indenfor det specialiserede socialområde

Fagligt fokuseret gruppesupervision

Fagligt fokuseret gruppesupervision kaster lys over den eksisterende praksis, og handler om at skabe nye perspektiver og handlemuligheder ift. et fælles emne eller en problemstilling.

Emnet der vælges, bør have generel og fælles interesse for gruppens arbejde.

Supervisionen struktureres i en form, hvor problemstillingen bearbejdes af gruppen i fællesskab, og supervisionen guides i en undersøgende, reflekterende og løsnings-handleorienteret retning.

Ved fagligt fokuseret gruppesupervision har flere fagprofessionelle mulighed for at byde ind i samtalen, hvorfor den samlede gruppe af medarbejdere inviteres til en aktiv deltagende position i denne supervisionstype.

Min rolle og ansvar som
jeres supervisor

 • Faciliterer den type supervision, der er aftalt og varetager processen
 • Iscenesætter et neutralt rum for refleksion, hvor der er plads til både enighed og forskellighed i betragtning af en problemstilling eller sag
 • Sikrer at det, der sker i rummet, er fagligt relevant og ordentligt, også hvis/når dialogen bliver vanskelig
 • Holder samtalen konstruktiv og holder motivationen og håbet oppe, når drøftelser bliver svære og/eller fastlåste
 • Styrer samtalen tilbage på sporet, hvis retningen tager form af organisatoriske- og/eller private problemstillinger
 • Faciliterer dialogen via åbne og refleksive spørgsmål
 • Prioriterer deltagernes bidrag, således at der sker en dynamisk veksling mellem lytte- og fortællepositioner
 • Som supervisor har jeg tavshedspligt og arbejder derfor altid med fuld diskretion.

Rammer og pris for supervision

2500 kr. / halvanden time (ekskl. moms.)

1800 kr. / time (ekskl. moms.)

Forberedende og afklarende samtaler afholdes uden beregning.

 • En supervision har typisk varighed af 1-1,5 time alt efter sammenhængen, gruppestørrelsen og afhængigt af mit forudgående kendskab til de fagprofessionelle og den aktuelle problemstilling, der ønskes superviseret.
 • Supervision fungerer ofte særlig godt i et forløb med flere sammenhængende supervisioner afholdt i en sessionsrække, hvor den fagprofessionelle/gruppen og jeg mødes over f.eks. fire årlige supervisionsgange, men ad hoc supervision som enkeltsessions er også en mulighed. Supervisionen tilrettelægges altid efter jeres ønsker og behov.
 • Prisen dækker 60 minutters supervision samt mail og telefon korrespondance før og evt. efter supervisionen.
Kontakt mig